http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.8.31/177/瑞芯微:股东集中竞价减持股份进展公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.8.31/177/о΢ɶоۼֹɷݽչ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.8.27/177/瑞芯微:第三届董事会第二次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.8.27/177/瑞芯微:第三届监事会第二次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.8.27/177/瑞芯微:2021年半年度报告摘要.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.8.27/177/瑞芯微:2021年半年度报告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.8.27/177/瑞芯微:2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.8.27/177/о΢»ڶλ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.8.27/177/о΢춭»ڶλ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.8.27/177/о΢2021ļʽʵʹר.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.8.27/177/о΢2021ȱժҪ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.8.27/177/о΢2021ȱ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.8.19/177/瑞芯微:第三届董事会第一次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.8.19/177/瑞芯微:第三届监事会第一次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.8.19/177/瑞芯微:独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.8.19/177/о΢¹ڵ춭»һλĶ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.8.19/177/о΢»һλ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.8.19/177/о΢춭»һλ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.8.13/177/瑞芯微:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.8.13/177/о΢ʹʽֽĽչ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.7.13/177/瑞芯微:股东集中竞价减持股份计划公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.7.13/177/о΢ɶоۼֹɷݼƻ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.7.10/177/瑞芯微:第二届监事会第二十次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.7.10/177/瑞芯微:独立董事提名人声明(黄兴孪).pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.7.10/177/瑞芯微:独立董事提名人声明(高启全).pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.7.10/177/瑞芯微:独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.7.10/177/瑞芯微:独立董事候选人声明(黄兴孪).pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.7.10/177/瑞芯微:独立董事候选人声明(高启全).pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.7.10/177/瑞芯微:关于第二届董事会换届选举的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.7.10/177/瑞芯微:关于第二届监事会换届选举的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.7.10/177/瑞芯微:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.7.10/177/о΢ٿ2021ڶʱɶ֪ͨ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.7.10/177/о΢ڵڶ»ỻѡٵĹ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.7.10/177/о΢ڵڶ춭»ỻѡٵĹ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.7.10/177/о΢ϣ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.7.10/177/о΢ȫ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.7.10/177/о΢ºѡϣ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.7.10/177/о΢ºѡȫ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.7.10/177/о΢¹ڵڶ춭»ڶʮλĶ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.7.10/177/о΢ڶ»ڶʮλ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.6.11/177/瑞芯微:关于完成工商变更登记的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.6.1/177/瑞芯微:股东减持股份计划公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.5.8/177/瑞芯微:2020年年度股东大会会议资料.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.5.8/177/о΢2020ȹɶ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.5.6/177/瑞芯微:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.5.6/177/о΢ʹʽֽĽչ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.5.28/177/瑞芯微:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.5.21/177/瑞芯微:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.5.21/177/о΢ʹʽֽĽչ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.5.18/177/瑞芯微:北京国枫律师事务所关于关于金沙网址js88682020年年度股东大会的法律意见书.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.5.18/177/瑞芯微:2020年年度股东大会决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.5.18/177/о΢ʦڹо΢ӹɷ޹˾2020ȹɶķ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.5.18/177/о΢2020ȹɶ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.5.11/177/瑞芯微:关于参加2021年度福建上市企业投资者网上集体接待日活动的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.5.11/177/о΢ڲμ2021ȸй˾ͶϼӴջĹ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.8/177/瑞芯微:2020年度业绩快报公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.8/177/о΢2020ҵ챨.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.7/177/瑞芯微:2021年第一季度业绩预增公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.7/177/о΢2021һҵԤ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.30/177/瑞芯微:关于召开2020年度业绩说明会的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.30/177/о΢ٿ2020ҵ˵Ĺ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/瑞芯微:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/瑞芯微:第二届董事会第二十四次会议决议公告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/瑞芯微:第二届董事会第二十三次会议决议公告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/瑞芯微:第二届监事会第十八次会议决议公告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/瑞芯微:第二届监事会第十七次会议决议公告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/瑞芯微:独立董事关于企业续聘会计师事务所的事前认可意见.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/瑞芯微:独立董事关于企业对外担保及关联方资金往来情况的专项说明及独立意见.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/瑞芯微:关于变更企业注册资本并修订《企业章程》的公告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/瑞芯微:关于2020年度利润分配预案的公告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/瑞芯微:2021年第一季度报告正文.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/瑞芯微:2021年第一季度报告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/瑞芯微:2020年度董事会审计委员会履职情况报告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/瑞芯微:2020年度独立董事述职报告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/瑞芯微:2020年度审计报告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/瑞芯微:2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/瑞芯微:2020年年度报告摘要.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/瑞芯微:2020年年度报告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/瑞芯微:2020年内部控制评价报告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/兴业证券股份金沙网址js8868关于金沙网址js88682020年持续督导年度报告书.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/兴业证券股份金沙网址js8868关于金沙网址js88682020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/ҵ֤ȯɷ޹˾о΢ӹɷ޹˾2020ļʽʵʹר˲.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/ҵ֤ȯɷ޹˾о΢ӹɷ޹˾2020ȱ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/о΢ڱ˾עʱ޶˾³̡Ĺ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/о΢2020ԤĹ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/о΢ǾӪʽռüʽר˵.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/о΢¹ڹ˾ƸʦǰϿ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/о΢¹ڹ˾ⵣʽר˵.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/о΢ڶ»ʮߴλ鹫.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/о΢ڶ»ʮ˴λ鹫.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/о΢ڶ춭»ڶʮĴλ鹫.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/о΢ڶ춭»ڶʮλ鹫.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/о΢2021һȱ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/о΢2021һȱ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/о΢2020ȱժҪ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/о΢2020ȱ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/о΢2020ڲ۱.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/о΢2020Ʊ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/о΢2020ļʽʵʹר.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/о΢2020ȶְ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.27/177/о΢2020ȶ»ίԱְ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.17/177/瑞芯微:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.17/177/о΢ʹʽֽĽչ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.16/177/瑞芯微:关于企业董事辞职的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.4.16/177/о΢ڹ˾´ְĹ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.3.9/177/瑞芯微:关于全资子企业与关联方共同投资暨关联交易的进展公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.3.9/177/о΢ȫӹ˾ͬͶ߹׵Ľչ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.3.31/177/瑞芯微:董事会审计委员会关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的书面审核意见.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.3.31/177/瑞芯微:第二届董事会第二十二次会议决议公告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.3.31/177/瑞芯微:第二届监事会第十六次会议决议公告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.3.31/177/瑞芯微:独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.3.31/177/瑞芯微:独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.3.31/177/瑞芯微:关于补充审议关联交易的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.3.31/177/瑞芯微:关于全资子企业与关联方签订《可转债协议》暨关联交易的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.3.31/177/о΢ȫӹ˾ǩתծЭ顷߹׵Ĺ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.3.31/177/о΢ڲ׵Ĺ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.3.31/177/о΢¹ڵڶ춭»ڶʮλǰϿ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.3.31/177/о΢¹ڵڶ춭»ڶʮλĶ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.3.31/177/о΢»ίԱڵڶ춭»ڶʮλ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.3.31/177/о΢ڶ»ʮλ鹫.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.3.31/177/о΢ڶ춭»ڶʮλ鹫.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.3.26/177/瑞芯微:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.3.26/177/瑞芯微:2020年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予结果公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.3.26/177/о΢ʹʽֽĽչ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.3.26/177/о΢2020ƱȨԹƱƻԤ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.2.3/177/о΢ҵ֤ȯɷ޹˾о΢ӹɷ޹˾״ιв۹ͨĺ˲.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.2.3/177/о΢״ιв۹ͨ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.2.26/177/瑞芯微:第二届监事会第十五次会议决议公告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.2.26/177/瑞芯微:独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.2.26/177/瑞芯微:独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.2.26/177/瑞芯微:关于全资子企业与关联方共同投资暨关联交易的公告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.2.26/177/о΢ȫӹ˾ͬͶ߹׵Ĺ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.2.26/177/о΢¹ڵڶ춭»ڶʮһλǰϿ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.2.26/177/о΢¹ڵڶ춭»ڶʮһλĶ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.2.26/177/о΢»ίԱڵڶ춭»ڶʮһλ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.2.26/177/о΢ڶ»ʮλ鹫.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.2.26/177/о΢ڶ춭»ڶʮһλ鹫.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.2.21/177/о΢ɹ̱ǼǵĹ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.2.18/177/о΢ڽнƷ׵Ĺ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.5/177/瑞芯微:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.5/177/瑞芯微:关于企业监事会主席辞职的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.5/177/о΢ʹʽֽĽչ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.5/177/о΢ڹ˾»ϯְĹ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.4/177/瑞芯微:兴业证券股份金沙网址js8868关于金沙网址js88682020年度现场检查报告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.4/177/о΢ҵ֤ȯɷ޹˾о΢ӹɷ޹˾2020ֳ鱨.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.29/177/瑞芯微:第二届董事会第二十次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.29/177/瑞芯微:第二届监事会第十四次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.29/177/瑞芯微:独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.29/177/瑞芯微:北京国枫律师事务所关于金沙网址js88682020年股权激励计划之二次修订和部分预留限制性股票及股票期权授予事项的法律意见书.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.29/177/瑞芯微:关于选举监事会主席的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.29/177/瑞芯微:关于向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象部分预留权益的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.29/177/瑞芯微:2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案二次修订稿)摘要公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.29/177/瑞芯微:2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案二次修订稿).pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.29/177/瑞芯微:2020年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予激励对象名单.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.29/177/瑞芯微:2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿).pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.29/177/о΢ϺͶѯɷ޹˾о΢ӹɷ޹˾2020ƱȨԹƱƻԤ֮ʱ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.29/177/о΢»ڹ˾2020ƱȨԹƱƻԤռĺ˲.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.29/177/о΢ѡټ»ϯĹ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.29/177/о΢޶˾2020ƱȨԹƱƻԤݵĹ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.29/177/о΢2020ƱȨԹƱƻ󲿷ԤȨĹ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.29/177/о΢¹ڵڶ춭»ڶʮλĶ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.29/177/о΢ڶ»ʮĴλ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.29/177/о΢ڶ춭»ڶʮλ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.29/177/о΢ʦо΢ӹɷ޹˾2020Ȩƻ֮޶ͲԤԹƱƱȨķ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.29/177/о΢2020ƱȨԹƱƻʵʩ˹취޶壩.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.29/177/о΢2020ƱȨԹƱƻԤ輤.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.29/177/о΢2020ƱȨԹƱƻݰ޶壩ժҪ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.29/177/о΢2020ƱȨԹƱƻݰ޶壩.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.28/177/瑞芯微:2021年第一次临时股东大会的法律意见书.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.28/177/瑞芯微:2021年第一次临时股东大会决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.28/177/瑞芯微:2020年年度业绩预增公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.28/177/о΢2021һʱɶ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.28/177/о΢2021һʱɶķ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.28/177/о΢2020ҵԤ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.20/177/瑞芯微:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.20/177/瑞芯微:2021年第一次临时股东大会会议资料.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.20/177/о΢ʹʽֽĽչ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.20/177/о΢2021һʱɶ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.16/177/瑞芯微:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.16/177/о΢ʹʽֽĽչ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.12/177/瑞芯微:第二届董事会第十九次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.12/177/瑞芯微:第二届监事会第十三次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.12/177/瑞芯微:关于增补监事的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.12/177/瑞芯微:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.12/177/о΢ٿ2021һʱɶ֪ͨ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.12/177/о΢µĹ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.12/177/о΢ڶ»ʮλ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2021.1.12/177/о΢ڶ춭»ʮŴλ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.4/177/瑞芯微:第二届董事会第十四次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.4/177/瑞芯微:第二届董事会第十五次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.4/177/瑞芯微:第二届监事会第九次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.4/177/瑞芯微:关于独立董事公开征集投票权的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.4/177/瑞芯微:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.4/177/瑞芯微:关于修订《企业章程》的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.4/177/瑞芯微:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.4/177/瑞芯微:企业章程(2020年8月修订).pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.4/177/瑞芯微:2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.4/177/о΢޶˾³̡Ĺ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.4/177/о΢˾³̣20208޶.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.4/177/о΢ڶ»ھŴλ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.4/177/о΢ڶ춭»ʮĴλ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.4/177/о΢2020ļʽʵʹר.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.23/177/瑞芯微:第二届董事会第十六次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.23/177/瑞芯微:第二届监事会第十次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.23/177/瑞芯微:监事会关于2020年股票期权与限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.23/177/瑞芯微:独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.23/177/瑞芯微:北京国枫律师事务所关于金沙网址js8868股权激励计划的补充法律意见书之二.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.23/177/瑞芯微:关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划对象名单的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.23/177/瑞芯微:关于向激励对象首次授予2020年股票期权与限制性股票的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.23/177/瑞芯微:上海荣正投资咨询股份金沙网址js8868关于金沙网址js88682020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.23/177/瑞芯微:2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(授予日) http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.23/177/о΢ϺͶѯɷ޹˾о΢ӹɷ޹˾2020ƱȨԹƱƻ״֮ʱ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.23/177/о΢»2020ƱȨԹƱƻռĺ˲.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.23/177/о΢״2020ƱȨԹƱĹ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.23/177/о΢ڵ2020ƱȨԹƱƻĹ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.23/177/о΢¹ڵڶ춭»ʮλĶ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.23/177/о΢ڶ»ʮλ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.23/177/о΢ڶ춭»ʮλ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.23/177/о΢ʦо΢ӹɷ޹˾ȨƻIJ䷨֮.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.23/177/о΢2020ƱȨԹƱƻ״輤գ http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.22/177/瑞芯微:关于2020年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖企业股票情况的自查报告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.22/177/瑞芯微:2020年第三次临时股东大会的法律意见书.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.22/177/瑞芯微:2020年第三次临时股东大会决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.15/177/瑞芯微:监事会关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.9.12/177/瑞芯微:2020年第三次临时股东大会会议资料.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.8.8/177/瑞芯微:股东大会议事规则(2020年8月修订).pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.8.8/177/瑞芯微:第二届董事会第十三次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.8.8/177/瑞芯微:对外投资管理制度(2020年8月修订).pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.8.8/177/瑞芯微:关于修订《企业章程》的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.8.8/177/瑞芯微:企业章程(2020年8月修订).pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.8.8/177/о΢޶˾³̡Ĺ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.8.8/177/о΢ɶ¹20208޶.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.8.8/177/о΢˾³̣20208޶.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.8.8/177/о΢Ͷʹƶȣ20208޶.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.8.8/177/о΢ڶ춭»ʮλ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.8.28/178/瑞芯微:2020年半年度报告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.8.28/178/о΢2020ȱ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.8.28/177/瑞芯微:2020年半年度报告摘要.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.8.28/177/瑞芯微:2020年半年度报告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.8.28/177/о΢2020ȱժҪ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.7.1/177/瑞芯微:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.7.1/177/о΢ʹʽֽĽչ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.5/177/瑞芯微:2019年年度权益分派实施公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.5/177/о΢2019Ȩʵʩ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.4/177/瑞芯微:关于完成工商变更登记的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.4/177/о΢ɹ̱ǼǵĹ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.30/177/瑞芯微:2020年第二次临时股东大会的法律意见书.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.30/177/瑞芯微: http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.30/177/о΢2020ڶʱɶķ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.30/177/о΢ http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.29/177/瑞芯微:股票交易异常波动公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.29/177/瑞芯微:控股股东及实际控制人关于《金沙网址js8868股票交易异常波动问询函》的回复.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.29/177/о΢عɹɶʵʿ˹ڡо΢ӹɷ޹˾Ʊ쳣ѯĻظ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.29/177/о΢Ʊ쳣.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.2/瑞芯微:首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.2/瑞芯微:首次公开发行股票网上路演公告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.2/瑞芯微:首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.2/瑞芯微:首次公开发行股票投资风险特别公告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.2/瑞芯微:首次公开发行股票发行结果公告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.2/瑞芯微:首次公开发行股票上市公告书.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.2/瑞芯微:监事会议事规则(2020年4月修订).pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.2/瑞芯微:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.2/瑞芯微:2019年年度报告摘要.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.2/瑞芯微2020年第一季度报告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.2/о΢״ιйƱ³۽ǩ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.2/о΢״ιйƱ·ݹ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.2/о΢״ιйƱϷ깺ǩʹ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.2/о΢״ιйƱͶʷر𹫸.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.2/о΢״ιйƱй.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.2/о΢״ιйƱн.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.2/о΢»¹20204޶.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.2/о΢ʹļʽֽĽչ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.2/о΢2019ȱժҪ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.2/о΢2020һȱ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.19/177/瑞芯微:第二届董事会第十二次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.19/177/瑞芯微:第二届监事会第八次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.19/177/瑞芯微:监事会关于《金沙网址js88682020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.19/177/瑞芯微:独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.19/177/瑞芯微:北京国枫律师事务所关于金沙网址js8868股权激励计划的补充法律意见书之一.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.19/177/瑞芯微:关于对2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要的修订说明公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.19/177/瑞芯微:上海荣正投资咨询股份金沙网址js8868关于金沙网址js88682020年股票期权与限制性股票激励计划(草案.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.19/177/瑞芯微:2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.19/177/瑞芯微:2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿).pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.19/177/瑞芯微:2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿).pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.19/177/о΢ϺͶѯɷ޹˾о΢ӹɷ޹˾2020ƱȨԹƱƻݰ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.19/177/о΢»ڡо΢ӹɷ޹˾2020ƱȨԹƱƻݰ޶壩.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.19/177/о΢ڶ2020ƱȨԹƱƻݰժҪ޶˵.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.19/177/о΢¹ڵڶ춭»ʮλĶ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.19/177/о΢ڶ»ڰ˴λ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.19/177/о΢ڶ춭»ʮλ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.19/177/о΢ʦо΢ӹɷ޹˾ȨƻIJ䷨֮һ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.19/177/о΢2020ƱȨԹƱƻʵʩ˹취޶壩.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.19/177/о΢2020ƱȨԹƱƻݰ޶壩ժҪ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.19/177/о΢2020ƱȨԹƱƻݰ޶壩.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.18/177/瑞芯微:2020年第二次临时股东大会会议资料.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.18/177/о΢2020ڶʱɶ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.12/177/瑞芯微:第二届董事会第十一次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.12/177/瑞芯微:第二届监事会第七次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.12/177/瑞芯微:独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.12/177/瑞芯微:独立董事关于企业续聘会计师事务所的事前认可意见.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.12/177/瑞芯微:天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于金沙网址js8868以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.12/177/瑞芯微:兴业证券股份金沙网址js8868关于金沙网址js8868使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.12/177/瑞芯微:关于部分募集资金投资项目延期的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.12/177/瑞芯微:关于续聘会计师事务所的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.12/177/瑞芯微:关于增加经营范围并修订《企业章程》的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.12/177/瑞芯微:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.12/177/瑞芯微:关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.12/177/瑞芯微:企业章程(2020年6月修订).pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.12/177/瑞芯微 http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.12/177/о΢ڶ»ߴλ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.12/177/о΢ڶ춭»ʮһλ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.6.12/177/о΢ http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.7/瑞芯微:2019年年度股东大会会议资料.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.7/о΢2019ȹɶ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.26/177/瑞芯微:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.26/177/о΢ʹļʽֽĽչ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.22/瑞芯微:第二届董事会第十次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.22/瑞芯微:第二届监事会第六次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.22/瑞芯微:监事会关于企业2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.22/瑞芯微:独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.22/瑞芯微:北京国枫律师事务所关于福州金沙网址js8868股权激励计划的法律意见书.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.22/瑞芯微:上海荣正投资咨询股份金沙网址js8868关于福州金沙网址js88682020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.22/瑞芯微:2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.22/瑞芯微:2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案).pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.22/瑞芯微:2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.22/瑞芯微:2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.22/о΢ϺͶѯɷ޹˾ڸо΢ӹɷ޹˾2020ƱȨԹƱƻݰ֮ʱ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.22/о΢»ڹ˾2020ƱȨԹƱƻĺ˲.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.22/о΢¹ڵڶ춭»ʮλĶ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.22/о΢ڶ»λ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.22/о΢ڶ춭»ʮλ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.22/о΢ʦڸо΢ӹɷ޹˾Ȩƻķ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.22/о΢2020ƱȨԹƱƻ״輤.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.22/о΢2020ƱȨԹƱƻʵʩ˹취.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.22/о΢2020ƱȨԹƱƻݰժҪ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.22/о΢2020ƱȨԹƱƻݰ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.19/瑞芯微:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.19/о΢ʹļʽֽĽչ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.14/瑞芯微:2019年年度股东大会的法律意见书.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.14/瑞芯微:2019年年度股东大会决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.14/о΢2019ȹɶ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.5.14/о΢2019ȹɶķ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.9/瑞芯微:2020年第一次临时股东大会会议资料.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.9/о΢2020һʱɶ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.30/瑞芯微:第二届董事会第九次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.30/瑞芯微:第二届监事会第五次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.30/瑞芯微:2020年第一季度报告正文.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.30/瑞芯微:2020年第一季度报告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.30/о΢ڶ»λ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.30/о΢ڶ춭»ھŴλ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.30/о΢2020һȱ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.30/о΢2020һȱ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/瑞芯微:第二届董事会第八次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/瑞芯微:第二届监事会第四次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/瑞芯微:募集资金管理制度(2020年4月修订).pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/瑞芯微:兴业证券股份金沙网址js8868关于福州金沙网址js8868使用闲置募集资金用于现金管理的核查意见.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/瑞芯微:关于未披露2019年度内部控制评价报告的说明.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/瑞芯微:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/瑞芯微:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/瑞芯微:2019年度董事会审计委员会履职情况报告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/瑞芯微:2019年度独立董事述职报告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/瑞芯微:2019年度审计报告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/瑞芯微:2019年度利润分配预案公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/瑞芯微:2019年年度报告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/瑞芯微_关于召开2019年年度股东大会的通知.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/о΢ҵ֤ȯɷ޹˾ڸо΢ӹɷ޹˾ʹļʽֽĺ˲.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/о΢ļʽƶȣ20204޶.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/о΢δ¶2019ڲ۱˵.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/о΢ʹʽֽĹ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/о΢ʹļʽֽĹ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/о΢ڶ»Ĵλ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/о΢ڶ춭»ڰ˴λ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/о΢2019ȱ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/о΢2019Ʊ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/о΢2019Ԥ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/о΢2019ȶְ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/о΢2019ȶ»ίԱְ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/о΢_ٿ2019ȹɶ֪ͨ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/178/瑞芯微:2019年年度报告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.23/178/о΢2019ȱ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.18/瑞芯微:2020年第一次临时股东大会的法律意见书.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.18/瑞芯微:2020年第一次临时股东大会决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.18/о΢2020һʱɶ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.4.18/о΢2020һʱɶķ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.3.6/瑞芯微:关于签订募集资金三方监管协议的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.3.5/瑞芯微:股票交易异常波动公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.3.5/瑞芯微:控股股东及实际控制人关于《福州金沙网址js8868股票交易异常波动问询函》的回复.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.3.4/瑞芯微:风险提示公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.3.25/瑞芯微:股票交易异常波动公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.3.25/瑞芯微:控股股东及实际控制人关于《福州金沙网址js8868股票交易异常波动问询函》的回复.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.3.20/瑞芯微:关于企业董事辞职的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.2.6/瑞芯微:企业章程(草案).PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.2.6/о΢˾³̣ݰ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.2.3/瑞芯微:关于调整首次公开发行股票发行时间安排的提示性公告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.2.3/о΢ڵ״ιйƱʱ䰲ŵʾԹ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.2.29/瑞芯微:股票交易异常波动及风险提示公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.2.29/瑞芯微:控股股东及实际控制人关于《福州金沙网址js8868股票交易异常波动问询函》的回复.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.2.27/瑞芯微:股票交易异常波动公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.2.27/瑞芯微:控股股东及实际控制人关于《福州金沙网址js8868股票交易异常波动问询函》的回复.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.2.25/瑞芯微:股票交易异常波动公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.2.25/瑞芯微:控股股东及实际控制人关于《福州金沙网址js8868股票交易异常波动问询函》的回复.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.2.20/瑞芯微:股票交易异常波动公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.2.20/瑞芯微:控股股东及实际控制人关于《福州金沙网址js8868股票交易异常波动问询函》的回复.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.2.20/о΢عɹɶʵʿ˹ڡо΢ӹɷ޹˾Ʊ쳣ѯĻظ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.2.15/瑞芯微:股票交易异常波动公告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.2.15/瑞芯微:控股股东及实际控制人关于《福州金沙网址js8868股票交易异常波动问询函》的回复.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.2.15/о΢عɹɶʵʿ˹ڡо΢ӹɷ޹˾Ʊ쳣ѯĻظ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.2.15/о΢Ʊ쳣.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.2.13/瑞芯微:股票交易异常波动公告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.2.13/瑞芯微:控股股东及实际控制人关于《福州金沙网址js8868股票交易异常波动问询函》的回复.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.2.13/о΢عɹɶʵʿ˹ڡо΢ӹɷ޹˾Ʊ쳣ѯĻظ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.2.13/о΢Ʊ쳣.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.12.26/177/瑞芯微:第二届董事会第十八次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.12.26/177/瑞芯微:第二届监事会第十二次会议决议公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.12.26/177/瑞芯微:独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.12.26/177/瑞芯微:兴业证券股份金沙网址js8868关于金沙网址js8868部分募集资金投资项目延期事项的核查意见.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.12.26/177/瑞芯微:关于部分募集资金投资项目延期的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.12.26/177/瑞芯微:关于变更企业注册资本并修订《企业章程》的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.12.26/177/瑞芯微:企业章程(2020年12月修订).pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.12.26/177/о΢ҵ֤ȯɷ޹˾о΢ӹɷ޹˾ļʽͶĿĺ˲.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.12.26/177/о΢ڲļʽͶĿڵĹ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.12.26/177/о΢ڱ˾עʱ޶˾³̡Ĺ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.12.26/177/о΢˾³̣202012޶.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.12.26/177/о΢¹ڵڶ춭»ʮ˴λĶ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.12.26/177/о΢ڶ»ʮλ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.12.26/177/о΢ڶ춭»ʮ˴λ鹫.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.12.19/177/瑞芯微:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.12.19/177/о΢ʹʽֽĽչ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.12.10/177/瑞芯微:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.12.10/177/о΢ʹʽֽĽչ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.11.25/177/瑞芯微:关于变更持续督导保荐代表人的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.11.25/177/о΢ڱ˵Ĺ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.11.11/177/瑞芯微:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.11.11/177/о΢ʹʽֽĽչ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.11.10/177/瑞芯微:2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予结果公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.11.10/177/о΢2020ƱȨԹƱƻ״.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.10.30/177/瑞芯微:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.10.30/177/о΢ʹʽֽĽչ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.10.29/178/瑞芯微:2020年第三季度报告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.10.29/178/о΢2020ȱ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.10.29/177/瑞芯微:第二届董事会第十七次会议决议公告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.10.29/177/瑞芯微:第二届监事会第十一次会议决议公告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.10.29/177/瑞芯微:2020年第三季度报告正文.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.10.29/177/瑞芯微:2020年第三季度报告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.10.29/177/о΢ڶ»ʮһλ鹫.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.10.29/177/о΢ڶ춭»ʮߴλ鹫.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.10.29/177/о΢2020ȱ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.10.29/177/о΢2020ȱ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.10.16/177/瑞芯微:关于完成工商变更登记的公告.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.10.16/177/о΢ɹ̱ǼǵĹ.pdf http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.1.17/瑞芯微:首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.1.17/瑞芯微:首次公开发行股票招股说明书.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.1.17/瑞芯微:首次公开发行股票发行公告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.1.17/о΢״ιйƱй˵ժҪ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.1.17/о΢״ιйƱй˵.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.1.17/о΢״ιйƱй.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.1.10/瑞芯微:首次公开发行股票招股意向书附录.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.1.10/瑞芯微:首次公开发行股票招股意向书摘要.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.1.10/瑞芯微:首次公开发行股票招股意向书.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.1.10/瑞芯微:首次公开发行股票发行安排及初步询价公告.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.1.10/о΢״ιйƱйժҪ.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.1.10/о΢״ιйƱй鸽¼.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.1.10/о΢״ιйƱй.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/pdf/2020.1.10/о΢״ιйƱаżѯ۹.PDF http://www.iqtiks.com/uploads/141021/8_095146_1.jpg http://www.iqtiks.com/uploads/141017/5_163302_1.jpg http://www.iqtiks.com/uploads/141017/5_163033_1.png http://www.iqtiks.com/uploads/141017/5_163010_1.jpg http://www.iqtiks.com/uploads/141017/5_162938_1.jpg http://www.iqtiks.com/uploads/140728/5_161754_1.jpg http://www.iqtiks.com/uploads/140728/5_161740_1.png http://www.iqtiks.com/uploads/140728/5_161718_1.JPG http://www.iqtiks.com/uploads/140728/5_161638_1.JPG http://www.iqtiks.com/uploads/140728/5_161607_1.jpg http://www.iqtiks.com/subject/op1-rk3399.html http://www.iqtiks.com/plus/iotclub.php?tid=31 http://www.iqtiks.com/plus/guestbook.php?tid=62 http://www.iqtiks.com/plus/guestbook.php?tid=112 http://www.iqtiks.com/plus/3399.html http://www.iqtiks.com/index.php?do=news&id=120 http://www.iqtiks.com/data/xyds.docx http://www.iqtiks.com/a/en/products/rkpower/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/rkpower/2018/0709/913.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/rkpower/2017/0308/835.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/rkpower/2015/1125/730.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/rkpower/2014/0227/456.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/Rockchip_Module/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/Rockchip_Module/2020/0427/1082.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/Rockchip_Module/2020/0427/1080.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/Rockchip_Module/2020/0427/1077.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RV11_Series/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RV11_Series/2020/0427/1076.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RV11_Series/2020/0427/1074.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RV11_Series/2017/0118/828.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RK_Nano_Series/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RK_Nano_Series/2020/1019/1249.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RK_Nano_Series/2020/1019/1247.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RK_Nano_Series/2016/0908/790.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RK_Nano_Series/2013/0730/333.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RK35_Series/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RK35_Series/2021/0113/1276.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RK35_Series/2021/0113/1274.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RK33_Series/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RK33_Series/2018/0614/907.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RK33_Series/2018/0514/900.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RK33_Series/2018/0130/874.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RK33_Series/2017/0118/829.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RK33_Series/2016/0419/758.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RK33_Series/2015/0717/671.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RK32_Series/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RK32_Series/2016/1109/799.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RK32_Series/2014/0504/484.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RK31_Series/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RK31_Series/2014/0924/525.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RK31_Series/2014/0924/523.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RK31_Series/2013/0808/314.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RK30_Series/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RK30_Series/2014/0924/521.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RK18_Series/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/products/RK18_Series/2019/0529/989.html http://www.iqtiks.com/a/en/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/contact/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/contact/FAQ/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/contact/' http://www.iqtiks.com/a/en/Solutions/shijueyingyong/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/Solutions/shangyejigongyeyingyong/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/Solutions/rengongzhineng/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/Solutions/liumeitiyingyong/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/Solutions/kaiyuanpingtai/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/Solutions/jiajiyingyong/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/Solutions/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/Solutions/chezaiyingyong/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/Solutions/arm/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/index-89-9.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/index-89-8.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/index-89-7.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/index-89-6.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/index-89-5.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/index-89-4.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/index-89-3.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/index-89-2.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/index-89-14.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/index-89-13.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/index-89-12.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/index-89-11.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/index-89-10.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/index-89-1.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2019/1012/992.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2018/0413/898.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2018/0328/895.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2018/0326/896.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2018/0109/871.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2017/1016/864.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2017/0605/859.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2017/0523/855.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2017/0519/853.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2017/0415/849.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2017/0414/848.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2017/0329/842.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2017/0321/839.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2017/0315/837.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2017/0227/836.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2017/0224/832.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2017/0107/823.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2017/0106/820.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2017/0105/819.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2016/1226/814.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2016/1214/809.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2016/1129/805.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2016/1128/804.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2016/1125/801.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2016/1103/806.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2016/1027/796.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2016/0830/784.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2016/0825/783.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2016/0726/787.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2016/0701/782.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2016/0623/781.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2016/0616/786.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2016/0523/766.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2016/0520/780.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2016/0509/764.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2016/0419/779.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2016/0419/756.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2016/0324/778.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2016/0222/744.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2016/0219/746.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2016/0218/749.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2016/0125/743.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2016/0125/742.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2016/0125/741.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2016/0115/739.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2015/1214/736.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2015/1026/723.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2015/1026/722.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2015/1019/719.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2015/1019/718.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2015/1019/717.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2015/0803/705.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2015/0729/703.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2015/0706/669.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2015/0618/667.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2015/0617/666.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2015/0615/665.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2015/0602/647.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2015/0414/639.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2015/0409/637.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2015/0401/626.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2015/0326/610.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2015/0305/608.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2015/0303/604.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2015/0302/601.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2015/0206/599.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2015/0112/594.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2014/1219/583.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2014/1212/588.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2014/1212/587.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2014/1118/581.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2014/1107/568.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2014/1104/562.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2014/1104/557.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2014/1103/548.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2014/1022/546.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2014/1020/560.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2014/1015/561.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2014/1007/544.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2014/0528/486.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2013/0620/227.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2012/1227/226.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2012/0528/224.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2012/0228/220.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2012/0129/221.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2012/0109/218.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2012/0109/217.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2012/0109/216.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2011/1206/215.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2011/0416/214.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2011/0407/213.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2011/0218/211.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2011/0120/210.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2011/0113/209.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2011/0107/207.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2010/1223/206.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2010/1112/205.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2010/1016/204.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2010/1016/203.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2010/1016/202.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2010/1016/201.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2010/1016/199.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2010/1012/196.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2010/1011/198.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2010/0916/197.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2010/0805/195.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2010/0626/194.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2010/0622/193.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2010/0604/192.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2010/0427/191.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2010/0419/190.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2010/0316/188.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2010/0316/186.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2010/0309/185.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2010/0306/184.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2010/0107/208.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2009/1223/183.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2009/1204/182.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2009/0923/181.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2008/1225/180.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2008/0806/179.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2008/0428/178.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2008/0428/177.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2008/0428/176.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2008/0428/175.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2008/0428/174.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2008/0428/173.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2008/0428/172.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2008/0428/171.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2008/0428/170.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2008/0428/169.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2008/0428/168.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2008/0428/165.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2008/0428/162.html http://www.iqtiks.com/a/en/News/Press_Releases/2007/1115/189.html http://www.iqtiks.com/a/en/Careers/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/Careers/Welfare_Benefits/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/Careers/Talent_Strategy/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/Careers/Recruit_Direction/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/About_Rockchip/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/About_Rockchip/Media_Resource/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/About_Rockchip/Corporate_Culture/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/About_Rockchip/Awards/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/About_Rockchip/Awards/Summary/index-118-2.html http://www.iqtiks.com/a/en/About_Rockchip/Awards/Summary/index-118-1.html http://www.iqtiks.com/a/en/About_Rockchip/Agents/index.html http://www.iqtiks.com/a/en/About_Rockchip/About_Rockchip/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/yingyongfangan/shijueyingyong/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/yingyongfangan/shijueyingyong/2019/1105/1027.html http://www.iqtiks.com/a/cn/yingyongfangan/shijueyingyong/2019/1105/1026.html http://www.iqtiks.com/a/cn/yingyongfangan/shijueyingyong/2019/1105/1025.html http://www.iqtiks.com/a/cn/yingyongfangan/shijueyingyong/2019/1105/1024.html http://www.iqtiks.com/a/cn/yingyongfangan/shijueyingyong/2019/1105/1023.html http://www.iqtiks.com/a/cn/yingyongfangan/shangyejigongyeyingyong/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/yingyongfangan/rengongzhineng/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/yingyongfangan/rengongzhineng/2019/1105/1021.html http://www.iqtiks.com/a/cn/yingyongfangan/rengongzhineng/2019/1105/1020.html http://www.iqtiks.com/a/cn/yingyongfangan/rengongzhineng/2019/1105/1019.html http://www.iqtiks.com/a/cn/yingyongfangan/liumeitiyingyong/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/yingyongfangan/kaiyuanpingtai/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/yingyongfangan/kaiyuanpingtai/2019/1105/1031.html http://www.iqtiks.com/a/cn/yingyongfangan/jiajiyingyong/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/yingyongfangan/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/yingyongfangan/chezaiyingyong/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/yingyongfangan/chezaiyingyong/2019/1105/1030.html http://www.iqtiks.com/a/cn/yingyongfangan/chezaiyingyong/2019/1105/1029.html http://www.iqtiks.com/a/cn/yingyongfangan/chezaiyingyong/2019/1105/1028.html http://www.iqtiks.com/a/cn/yingyongfangan/arm/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/yingyongfangan/2016/0712/773.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/tzzfw/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-9.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-8.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-7.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-6.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-5.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-4.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-34.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-33.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-32.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-31.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-30.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-3.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-29.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-28.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-27.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-26.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-25.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-24.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-23.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-22.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-21.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-20.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-2.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-19.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-18.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-17.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-16.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-15.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-14.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-13.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-12.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-11.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-10.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/zxgg/index-177-1.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/news/cwbg/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/tzzgx/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/rkpower/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/rkpower/2018/0709/914.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/rkpower/2017/0308/834.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/rkpower/2015/1125/729.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/rkpower/2014/0227/455.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/rknano/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/rknano/2020/1019/1248.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/rknano/2020/1019/1246.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/rknano/2016/0908/789.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/rknano/2013/0730/332.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/rk31/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/rk31/2014/0924/524.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/rk31/2014/0924/522.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/rk31/2013/0808/310.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/rk30/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/rk30/2014/0924/520.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/RV11xilie/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/RV11xilie/2020/0427/1075.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/RV11xilie/2020/0427/1073.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/RV11xilie/2017/0118/827.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/RMmozuxilie/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/RMmozuxilie/2020/0427/1081.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/RMmozuxilie/2020/0427/1079.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/RMmozuxilie/2020/0427/1078.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/RK35xilie/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/RK35xilie/2021/0113/1275.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/RK35xilie/2021/0113/1273.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/RK33xilie/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/RK33xilie/2018/0614/908.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/RK33xilie/2018/0514/901.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/RK33xilie/2018/0130/873.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/RK33xilie/2017/0118/830.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/RK33xilie/2016/0419/759.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/RK33xilie/2015/0717/670.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/RK32xilie/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/RK32xilie/2016/1109/798.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/RK32xilie/2014/0504/483.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/RK18xilie/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/product/RK18xilie/2019/0529/988.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/index-39-9.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/index-39-8.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/index-39-7.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/index-39-6.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/index-39-5.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/index-39-4.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/index-39-3.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/index-39-2.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/index-39-11.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/index-39-10.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/index-39-1.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0802/1432.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0722/1431.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0716/1430.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0706/1429.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0519/1366.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0510/1390.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0428/1367.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0425/1389.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0421/1388.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0420/1387.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0415/1386.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0412/1385.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0407/1384.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0402/1383.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0330/1382.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0326/1381.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0323/1380.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0316/1379.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0311/1378.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0309/1377.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0304/1376.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0302/1375.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0203/1374.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0128/1373.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0127/1372.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0114/1371.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2021/0106/1370.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2020/1230/1369.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2020/1130/1368.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2020/0904/1214.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2020/0507/1083.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2019/1012/994.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2018/1017/922.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2018/0619/909.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2018/0414/892.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2018/0413/891.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2018/0112/872.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2018/0109/870.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2017/0724/862.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2017/0706/860.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2017/0605/858.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2017/0522/854.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2017/0427/850.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2017/0415/846.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2017/0414/845.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2017/0412/844.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2017/0329/841.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2017/0324/840.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2017/0320/838.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2017/0224/831.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2017/0107/824.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2017/0106/817.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2017/0105/816.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2016/1223/812.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2016/1130/www.theobroma-systems.com http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2016/1130/807.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2016/1125/802.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2016/1103/797.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2016/1019/795.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2016/1017/794.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2016/0912/791.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2016/0726/776.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2016/0720/775.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2016/0623/770.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2016/0520/771.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2016/0419/757.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2016/0419/755.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2016/0419/754.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2016/0419/753.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2016/0324/751.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2015/1217/737.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2015/1113/727.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2015/0410/631.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2015/0108/592.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2014/1212/584.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2014/1201/571.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2014/1111/569.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2014/1023/549.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2014/1020/543.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2014/1019/542.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2014/1013/537.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2014/0705/494.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2014/0416/480.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2013/0620/151.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2012/1018/147.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2012/0829/143.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2012/0415/138.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2011/0928/129.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2011/0428/126.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2011/0113/116.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2010/1016/110.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2010/1016/109.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2010/1016/107.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2010/1011/104.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2010/0916/102.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2010/0626/99.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2010/0622/98.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2010/0604/97.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2010/0419/95.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2009/1204/88.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2009/0318/84.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2008/1220/79.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2008/0804/74.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2007/0815/64.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2007/0715/61.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2006/1212/53.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2006/0815/50.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/rockchip/2005/1225/46.html http://www.iqtiks.com/a/cn/news/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/jobs/yingpinzhinan/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/jobs/xinzifuli/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/jobs/xiaoyuanzhaopin/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/jobs/shehuizhaopin/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/jobs/rencaizhanlue/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/jobs/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/contactus/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/contactus/bangzhuzhongxin/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/contactus/' http://www.iqtiks.com/a/cn/aboutme/rongyuzhilu/tuanduihegerenrongyu/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/aboutme/rongyuzhilu/ryzl.html http://www.iqtiks.com/a/cn/aboutme/rongyuzhilu/gongsirongyu/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/aboutme/rongyuzhilu/gongsilinianrongyuzonglan/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/aboutme/rongyuzhilu/gongsilinianrongyuzonglan/index-58-2.html http://www.iqtiks.com/a/cn/aboutme/rongyuzhilu/gongsilinianrongyuzonglan/index-58-1.html http://www.iqtiks.com/a/cn/aboutme/rongyuzhilu/chanpinrongyu/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/aboutme/qiyewenhua/qywh.html http://www.iqtiks.com/a/cn/aboutme/meitiziyuan/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/aboutme/index.html http://www.iqtiks.com/a/cn/aboutme/gongsijianjie/gsjj.html http://www.iqtiks.com/a/cn/aboutme/dailishang/index.html http://www.iqtiks.com/' http://www.iqtiks.com